RUSAL - VOLKHOV ALUMINIUM

Smelter Name: Volkhov Aluminium
Location: Volkhov - Russia
Capacity: 24.000 t/y
Technology: PB - VAMI C-50
Startup Year: 1932

volkhov smelter

Volkhov