ZAPROZHSKI ALUMINIUM

Smelter Name: Zaprozhski Aluminium
Location: Zaprozhye - Ukraine
Capacity: 120.000 t/y
Technology: HSS
Startup Year: 1933

zaprozhski smelter
Zaprozhye